Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 12/2019 na realizację w roku 2019 zadania publicznego miasta w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest wsparcie zadań miasta w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu punktu obsługi przedsiębiorców. Beneficjentem działań punktu są mieszkańcy miasta Żory. Udzielane w ramach punktu wsparcie powinno być realizowane w wyznaczonych terminach przez pełniących dyżury ekspertów, biegłych w co najmniej następujących obszarach: pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności, prawo pracy oraz doradztwo księgowe. Punkt taki powinien działać co najmniej 30 godzin w tygodniu. W ramach realizacji zadania oczekuje się zorganizowania trzech spotkań sieciujących przedsiębiorców, w tym co najmniej jednego w formie warsztatowo - szkoleniowej na wskazany przez przedsiębiorców temat. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Na realizację zadania przeznacza się środki z budżetu miasta w łącznej wysokości 40.000,00 zł.

Kompletne oferty, sporządzone czytelnie według wzoru, należy składać wraz z załącznikami w terminie do 08.11.2019r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory – ul. Rynek 9 lub Al. Wojska Polskiego 25, w godzinach pracy Urzędu. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz nazwą zadania, do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi najpóźniej do dnia 14.11.2019r.

Ze szczegółowym opisem zasad otwartego konkursu ofert można zapoznać się poniżej:

Treść ogłoszenia

Oświadczenie

Wzór oferty