Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 27 lutego. Początek o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XV/2020 z sesji Rady Miasta.
5. Rozpatrzenie spraw:
5.1 Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Żory w 2020 roku.
5.2 Rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
5.3 Zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Żorach oraz Szkoły Policealnej w Żorach wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach.
5.4 Zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 im, ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach.
5.5 Przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią pn. „Mamy w Żorach karmią piersią" na lata 2020 - 2022.
5.6 Przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu miasta Żory" na lata 2020 - 2022.
5.7 Przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III szkół podstawowych z terenu miasta Żory" na lata 2020 - 2024.
5.8 Uznania roku 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego w mieście Żory.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
7. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miasta Żory