Pracownicy cywilni policji przez wielu nazywani są niewidzialnym sercem formacji, a bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe. Z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia służby cywilnej Komendant Miejski Policji insp. Mariusz Klepek w obecności swojego zastępcy oraz kadry kierowniczej żorskiej Policji podziękował za zaangażowanie i serce wkładane w codzienną pracę.

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w dniu Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada. Dzień ten został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej Państwowa służba cywilna ustanowiona została w 1922 roku. Od początku pracownikom cywilnym stawiano wysokie wymagania kompetencyjne oraz ideowo-moralne. Ustawa z 17 lutego 1922r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Wprowadziła też podział funkcjonariuszy na dwie grupy: urzędników i niższych funkcjonariuszy państwowych. Kluczowym obowiązkiem funkcjonariusza państwowego była wierna służba Rzeczpospolitej. Nadrzędnym obowiązkiem urzędnika było zachowanie tajemnicy służbowej. Również pod względem zachowania, funkcjonariusza państwowego obowiązywały szczególne zasady, które odnosiły się do przestrzegania powagi swego stanowiska i unikania tego wszystkiego, co mogłoby obniżyć poważanie i zaufanie danego stanowiska. Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. obowiązywała nadal w okresie powojennym, choć następne lata to okres jej gruntownych zmian. W roku 1948 na mocy kolejnego dekretu w ustawie o państwowej służbie cywilnej zastąpiono nazwę „funkcjonariusz państwowy” nazwą „urzędnik państwowy”, a także wprowadzono podział urzędników państwowych na pracowników służb specjalnych i pracowników służby ogólnej. Kresem obowiązywania ustawy było wejście w życie nowego kodeksu pracy z 1974 r., którego przepisy wprowadzające uchylały ustawę z 1922r., i całkowicie wykluczały mianowanie jako formę nawiązania stosunku pracy.
Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z regulacjami ustawowymi z 1998 r. w skład korpusu służby cywilnej w Polsce wchodzili: pracownicy służby cywilnej i urzędnicy służby cywilnej. Ustawowy katalog obowiązków członka korpusu służby cywilnej miał charakter otwarty i zawierał m.in.: przestrzeganie konstytucji i innych przepisów prawa, chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej.
Według stanu na 1 października 2022 r. korpus służby cywilnej w Policji to ponad 11,6 tys. osób, a w żorskiej Policji, to aż 24 osoby. Wszyscy pracownicy Policji, choć nie noszą mundurów, wykonują niezwykle ważną pracę, wspomagającą służbę policjantów i są nieodłączną częścią policyjnej formacji. Uroczyste spotkanie, w ramach obchodów 100-lecia Służby Cywilnej zorganizowano 9 listopada w Centrum Integracji Społecznej, zlokalizowanym na terenie żorskiego dworca kolejowego. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych Komendant Miejski Policji w Żorach – inspektor Mariusz Klepek podziękował wszystkim pracownikom za ich wytrwałość, zaangażowanie i profesjonalizm. Choć ich praca jest często niedostrzegana z zewnątrz, to bez nich funkcjonowanie Policji byłoby praktycznie niemożliwe.

  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji
  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji
  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji
  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji
  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji
  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji
  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji
  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji
  • Spotkanie kierownictwa z pracownikami korpusu służby cywilnej żorskiej Policji