Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

W poniedziałek, 14 czerwca, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie uwag wniesionych do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w Mieście Żory, nieuwaględnionych przez Prezydenta Miasta Żory.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w Mieście Żory.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji.
8. Zakończenie obrad.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole