Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 30 lipca. Początek o godz. 14:00. Ze względu na konieczność zapewnienia uczestnikom sesji Rady Miasta jak największego poziomu bezpieczeństwa sesja odbędzie się w sali kinowej kina „Na Starówce”, przy ul. Kościuszki 3.

Sesję Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej www.tvzory.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Miasta.
5. Roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody Nadzoru Wodnego w Rybniku z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie powiatów administrowanych przez Nadzór Wodny w Rybniku.
6. Roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody Nadzoru Wodnego w Pszczynie z działań podejmowanych w 2019 roku na terenie powiatów administrowanych przez Nadzór Wodny w Pszczynie.
7. Rozpatrzenie spraw:
7.1 Wyrażenia zgody na reorganizację spółki Nowe Miasto Spółka z o.o. w Żorach.
7.2 Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.
7.3 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032.
7.4 Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach o wartości 1.500.000 zł.
7.5 Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Żorach o wartości 1.500,300 zł.
7.6 Zmiany uchwały Nr 289/XIX/20 Rady Miasta Żory z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego.
7.7 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 81/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
7.8 Zmiany Uchwały Nr 236/XV/20 z 30.01.2020 r. dotyczącej przyjęcia „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
7.9 Nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach imienia Ottona Sterna.
7.10 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Żory w roku szkolnym 2020/2021.
7.11 Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.
7.12 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032.
7.13 Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach o wartości 7.500.000 zł.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
9. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miasta Żory