Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 28 stycznia br. Początek o godz. 14:00. Ze względu na konieczność zapewnienia uczestnikom sesji Rady Miasta jak największego poziomu bezpieczeństwa sesja odbędzie się w sali kina „Na Starówce”, przy ul. Kościuszki 3.

Sesję Rady Miasta można oglądać na żywo poprzez stronę internetową.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXV/2020 sesji Rady Miasta.
5. Rozpatrzenie spraw
5.1. Zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 552/XLIV/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Żory na lata 2018 - 2021.
5.2. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Nowe Miasto Sp. z o.o. w Żorach o wartości 1.500.000 zł.
5.3. Zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok.
5.4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2032.
5.5. Zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5.6. Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Żory nieruchomości zabudowanej.
5.7. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie powierzenia miastu Jastrzębie - Zdrój realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu - Zdroju na rzecz mieszkańców miasta Żory.
5.8. Przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla miasta Żory na rok 2021.
5.9. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
5.10. Delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
5.11. Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2021 rok.
5.12. Rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 13.12.2020 r.
5.13. Rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 14.12.2020 r.
5.14. Rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 21.12.2020 r
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
7. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Grafika z postaciami siedzącymi słuchającymi przemowy, logo miasta <a href=Żory i napisem: Sesja Rady Miasta" width="680" height="408" />

Grafika z postaciami siedzącymi słuchającymi przemowy, logo miasta Żory i napisem: Sesja Rady Miasta