Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Na podstawie Zarządzenia nr OR.0050.42.2021 z dnia 11.01.2021 r. Prezydent Miasta Żory unieważnił otwarty konkurs ofert nr 5/2021, dotyczący zlecania w formie wsparcia realizacji w roku 2021 zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego adresatami są mieszkańcy Żor, ogłoszony Zarządzeniem nr OR.0050.1542.2020 z dnia 01.12.2020 r.

Podstawę unieważnienia stanowi fakt, że złożona oferta nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Grafika przedstawia budynek Urzędu Miasta w Żorach, zlokalizowany przy al. Wojska Polskiego 25 oraz napis "Ogłoszenie"