Radni spotkają się na posiedzeniach komisji w przyszłym tygodniu - maj 2024
W najbliższym tygodniu radni miejscy spotkają się na posiedzeniach komisji branżowych, by omówić bieżące sprawy i przygotować się do nadchodzącej sesji Rady Miasta. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram posiedzeń oraz planowane tematy obrad.
  1. Komisja Gospodarki Komunalnej - 20 maja, godz. 15:45
  2. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - 20 maja, godz. 18:00
  3. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny - 21 maja, godz. 16:00
  4. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 21 maja, godz. 17:00

W poniedziałek, 20 maja, o godzinie 15:45 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Radni będą omawiać m.in. plan pracy komisji na rok 2024 oraz bieżące zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej. W porządku obrad znalazły się także projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta oraz informacje na temat zadań inwestycyjnych związanych z działalnością komisji.

Również w poniedziałek, o godzinie 18:00, spotka się Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Porządek obrad obejmuje omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta oraz sprawy różne i wolne wnioski.

We wtorek, 21 maja, o godzinie 16:00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Radni będą analizować raport z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok. Ponadto, omówione zostaną sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

Godzinę później, o 17:00, w sali obrad Urzędu Miasta przy Rynku 9, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. W porządku obrad znalazły się m.in. analiza informacji na temat dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2023 roku oraz omówienie działalności finansowej jednostek pomocniczych gminy za I kwartał 2024 roku.

W środę, 22 maja, o godzinie 13:15, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zbierze się, aby rozpatrzyć skargę z dnia 25 lutego 2024 roku dotyczącą nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Wydziału Infrastruktury Miejskiej. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Kilkanaście minut później, o godzinie 13:30, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. Radni omówią projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta oraz sprawy różne i wolne wnioski.

Każde z posiedzeń zakończy się przyjęciem protokołów z ostatnich spotkań komisji. Mieszkańcy mogą liczyć na szczegółowe omówienie ważnych dla miasta tematów oraz decyzji, które wpłyną na dalszy rozwój i funkcjonowanie naszej społeczności.


Na podstawie: Urząd Miasta