Rozstrzygnięto ogłoszony przez Prezydenta Miasta Żory otwarty konkurs ofert numer 14/2020.

Konkurs ofert nr 14/2020 dotyczył realizacji w roku 2020 zadań publicznych miasta w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 14/2020